Cu binecuvântarea Presfințitului Părinte Sofian, a avut loc în data de 17-18 noiembrie 2018, întâlnirea vicepreședintelui ATORG, diac. Teodor Tăbuș, și a voluntarilor ATORG, la Centrul Bisericesc din München. În cadrul acestei întâlniri s-a întocmit, în special, agenda activităților ATORG pentru anul 2019.

Pe lângă voluntarii vechi ai ATORG (vezi structura organizatorica de aici), au participat, în cadrul acestei întâlniri, și cinci voluntari noi, și anume: Diana Timofte din parohia orașului Chemnitz, Land-ul Sachsen; Diana Tănase din parohia orașului Köln, Land-ul Nordrhein-Westfalen; Cosmina-Teodora Răhăian din orașul Friedrichshafen, regiunea Bodensee, care cuprinde parohiile ortodoxe române din sudul Land-ului Baden-Württemberg din orașele Konstanz și Ravensburg/Weingarten; Ioan Lazăr și George Nișcoveanu, ambii membri ai parohiei din orașul Tübingen, oraș care aparține aceluiași Land Baden-Württemberg. 

La începutul programului a fost citită scrisoarea de îndrumare adresată de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofian (președintele asociației) întregii echipe ATORG, de către Alexandru Văduva, moderatorul întâlnirii organizatorilor ATORG, dar și unul din cei trei secretari ai ATORG. Printre altele, scrisoarea arhierească cuprindea și prezentarea noii organigrame a asociatiei, în cadrul căreia era prevăzută și numirea a doi vicepreședinți, anume diac. Teodor Tăbuș, coordonator al ATORG pentru Germania și Pr. Emanuel Nuțu, coordonator al ATORG pentru Austria. În noua organigramă ATORG s-a prevăzut și structura clară a departamentelor pe deoparte, dar și principalele activități din cadrul fiecărui departament pe de altă parte, menționându-se totodată și voluntarii responsabili până în prezent pentru fiecare departament. Scrisoarea Preasfințitului Părinte Episcop Sofian a cuprins, de asemenea, îndrumări și sfaturi pentru buna organizare și funcționare a echipei ATORG, subliniind importanța scopului asociației ATORG, acela de valorificare într-o manieră frumoasă, fructuoasă și onestă a potențialului uman și a darului (talantului) pe care fiecare membru voluntar îl aduce cu sine prin formarea sa intelectuală, profesională și duhovnicească, spre a conlucra împreună cu ceilalți la dezvoltarea de proiecte și activități care să îmbogățescă atât ATORG, cât și experința personală și spirituală a fiecăruia, neuitând de motto-ul asociației „Mărturie prin prietenie“.

În continuare, programul întâlnirii a cuprins prezentarea raportului pe anul 2018: numărul membrilor înscriși, situația financiară pe anul curent și prezentarea status-ului agendei ATORG 2018, în cadrul căreia au fost prezentate pe scurt toate activitățile asociației din acest an. Un alt punct important prevăzut în program a fost prezentarea activității departamentului Media pe anul 2018 cu privire la mediatizarea acțiunilor și activităților ATORG pe internet, elaborarea de materiale promoționale etc., precum și noi idei și/sau proiecte pentru dezvoltarea acestui departament Media, dar și a mijloacelor de promovare a ATORG-ului în spațiul virtual. De asemenea, a fost prezentat și raportul activităților de colaborare din acest an dintre ATORG Germania și alte asociații similare precum NEPSIS Franța sau NEPSIS Belgia. În continuare, s-a discutat și s-a dezbătut agenda activităților ATORG pentru anul 2019. Aceasta va cuprinde atât pelerinaje, excursii în spațiul german, cât și în vecinătatea acestuia prin continuarea colaborărilor cu NEPSIS Franța, NEPSIS Belgia și NEPSIS Irlanda. De asemenea, în agenda ATORG 2019 au fost incluse și acțiuni pentru intermedierea participării tinerilor și adolescenților din diaspora română a Germaniei la tabere și evenimente cu caracter spiritual care se desfășoară cu precădere în România, precum Tabăra Internațională de la Oașa sau ITO – Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși organizată anual în România. Agenda ATORG 2019 va cuprinde, în plus, ca și până acum, vizite și excursii între diferite filiale ATORG ale Germaniei. Nu în ultimul rând, s-a discutat despre inițierea unor acțiuni filantropice precum și susținerea în continuare a celor deja existente.               

Al doilea punct major de discuție pentru programul Agendei 2019 l-a constituit încercarea de a organiza și promova cât mai întens întâlniri regionale ATORG precum cea din NRW, care actualmente se află în al doilea an consecutiv de desfășurare. În urma experienței din anul precendent, s-a constatat că acest eveniment aduce un beneficiu uriaș pentru cunoașterea și consolidarea relațiilor de colaborare și socializare dintre filialele ATORG ale aceluiași Land sau din Land-uri apropiate ca situare geografică și, de asemenea, facilitează oportunități pentru a atrage și integra în asociație noi membri voluntari din rândul tinerilor participanți la acest tip de întâlnire regională. Conform acestui model, s-a propus ca pentru anul viitor să se inițieze astfel de întâlniri și în alte părți ale Germaniei, cum ar fi în Land-ul Baden-Württemberg.

Nu în ultimul rând, au fost discutate și trecute în agenda urmatorului an și activități de Teambuilding pentru o mai bună cunoastere interpersonală a organizatorilor ATORG. Astfel, s-a stabilit o întâlnire în vara anului 2019, la Iași, România, cu caracter de consolidare organizatorică a echipei și a comunicării interne.

În această a doua parte au fost prezentate feedback-urile Întâlnirii Anuale ATORG Nürnberg 2018. În cadrul analizării feedback-urilor s-a constatat o receptivitate foarte pozitivă a participanților la acest eveniment devenit simbol pentru activitatea ATORG. Totodată s-a observat că de la an la an există o rată din ce în ce mai mare de participare a tinerilor de până la vârsta de 20 de ani. Drept urmare, s-a pus în discuție o anume metodă de desfășurare mai intensă a unor activități cu caracter și tematică spirituală sau culturală specifice unei grupe. Astfel că la viitoarele întâlniri anuale se va încerca o organizare ramificată a întalnirii, luând-se în calcul și formarea unei grupe pentru adolescenți cu vârste între 12-20 de ani. Bineînteles că în funcție de numărul de participare al copiilor se va ține cont și de ei, astfel că vor fi întegrați și ei în programul întalnirii anuale a ATORG, așa cum s-a organizat pentru ei și anul acesta la ATORG Nürnberg 2018. De asemenea, s-a pus în discuție și s-a propus o metodă de colaborare mai întensă între preoți și ATORG. La finalul ședinței s-au redefinit atribuțiile fiecărui organizator ATORG și s-a căzut de comun acord asupra agendei ATORG pentru anul 2019.

Programul zilei s-a încheiat cu participarea la slujba Vecerniei la Centrul Bisericesc din München, săvârșită de Preasfințitul Parinte Episcop Sofian, urmată apoi de conferința cu tema „Mama eu cresc, tu ce faci?“, susținută de pr. diac. lect. univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași.

A doua zi, duminică 18.11.2018, organizatorii ATORG, alături de credincioșii Centrului Bisericesc din München au participat la Sfanta Liturghie arhierescă savârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofian. De față au fost și părinții diaconi Adrian Sorin Mihalache (conferențiarul invitat), Teodor Tăbuș (Köln) și George Țapciuc (München). Cuvântul de învățătură al pericopei evanghelice citite (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, Ev. Luca 12, 16 – 21) a fost ținut de către invitatul prezent. Dupa încheierea slujbei liturgice, a urmat masa de prânz. În cadrul acesteia vicepreședintele ATORG-Germania, diac. Teodor Tăbuș, împreună cu organizatorii ATORG au prezentat Presfințitului Părinte Episcop Sofian rezumatul și rezultatele întâlnirii. Discuția s-a încheiat cu anumite gânduri de încurajare venite atât din partea pr. diac. lect. univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache cât și din partea Preasfințitului Părinte Episcop Sofian.

Întâlnirea organizatorilor ATORG s-a încheiat cu o activitate optională de vizitare a orașului München.

Autor: Cosmina-Teodora Răhăianu

 Übersetzung auf Deutsch

Mit dem Segen Seiner Eminenz Sofian wurde das Treffen von ATORG-Vizepräsident, Diakon. Teodor Tăbuș, und ATORG-Freiwilligen im Kirchenzentrum in München. Bei diesem Treffen wurde die Agenda der ATORG-Aktivitäten für 2019 aufgestellt.

Zusätzlich zu den alten ATORG-Freiwilligen (siehe die Organisationsstruktur hier), nahmen fünf neue Freiwillige an diesem Treffen teil, nämlich Diana Timofte aus der Gemeinde Chemnitz, Land Sachsen; Diana Tănase aus der Gemeinde Köln, Land Nordrhein-Westfalen; Cosmina-Teodora Răhăian aus der Stadt Friedrichshafen, Bodenseeregion, die die rumänisch-orthodoxen Gemeinden im Süden Baden-Württembergs in den Städten Konstanz und Ravensburg/Weingarten umfasst; Ioan Lazăr und George Nișcoveanu, beide Gemeindemitglieder in der Stadt Tübingen, einer Stadt, die zum selben Bundesland Baden-Württemberg gehört.

Zu Beginn des Programms wurde der von Seiner Eminenz Bischof Sofian (Präsident des Vereins) an das gesamte ATORG-Team gerichtete Leitbrief von Alexandru Văduva, dem Moderator der ATORG-Organisatorenversammlung und einem der drei ATORG-Sekretäre, verlesen. Der Brief des Erzbischofs enthielt unter anderem auch die Vorstellung des neuen Organigramms des Vereins, das auch die Ernennung von zwei Vizepräsidenten, nämlich Deac. Teodor Tăbuș, ATORG-Koordinator für Deutschland und Fr. Emanuel Nuțu, ATORG-Koordinator für Österreich. Im neuen ATORG-Organigramm wurden einerseits die klare Struktur der Abteilungen und andererseits die Hauptaktivitäten innerhalb jeder Abteilung sowie die für jede Abteilung verantwortlichen Freiwilligen vorgesehen. Der Brief Seiner Eminenz Bischof Sofian enthielt auch Richtlinien und Ratschläge für die richtige Organisation und das Funktionieren des ATORG-Teams und betonte die Wichtigkeit des Zwecks der ATORG-Vereinigung, der darin besteht, das menschliche Potential und die Gabe (Talent), die jedes freiwillige Mitglied durch seine intellektuelle Ausbildung mitbringt, auf eine schöne, fruchtbare und ehrliche Weise zu nutzen, berufliche und spirituelle Ausbildung, um gemeinsam mit anderen Projekte und Aktivitäten zu entwickeln, die sowohl ATORG als auch die persönliche und spirituelle Erfahrung jedes Einzelnen bereichern, ohne dabei das Motto des Vereins "Zeugnis durch Freundschaft" zu vergessen.

Als nächstes stand die Präsentation des Berichts 2018 auf dem Programm: die Anzahl der registrierten Mitglieder, die finanzielle Situation für das laufende Jahr und die Vorstellung des Stands der ATORG-Agenda 2018, bei der alle Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr kurz vorgestellt wurden. Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Präsentation der Tätigkeit der Medienabteilung für 2018 in Bezug auf die Mediatisierung der Aktionen und Aktivitäten von ATORG im Internet, die Ausarbeitung von Werbematerialien usw. sowie neue Ideen und/oder Projekte für die Entwicklung dieser Medienabteilung und die Mittel zur Förderung von ATORG im virtuellen Raum. Der Bericht über die diesjährigen Aktivitäten der Zusammenarbeit zwischen ATORG Deutschland und anderen ähnlichen Vereinigungen wie NEPSIS Frankreich oder NEPSIS Belgien wurde ebenfalls vorgestellt. Anschließend wurde die Agenda der ATORG-Aktivitäten für 2019 besprochen und diskutiert. Dazu gehören Pilgerfahrten, Exkursionen in Deutschland sowie in der näheren Umgebung durch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit NEPSIS Frankreich, NEPSIS Belgien und NEPSIS Irland. Auf der Agenda von ATORG 2019 stehen auch Aktionen, die die Teilnahme von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der rumänischen Diaspora in Deutschland an Freizeiten und Veranstaltungen spiritueller Art ermöglichen, die hauptsächlich in Rumänien stattfinden, wie z.B. das Internationale Camp in Oașa oder ITO - Internationales Treffen der orthodoxen Jugend, das jährlich in Rumänien organisiert wird. Auf dem Programm von ATORG 2019 stehen wie bisher auch Besuche und Exkursionen zwischen verschiedenen ATORG-Niederlassungen in Deutschland. Nicht zuletzt wurde die Initiierung von philanthropischen Aktionen sowie die weitere Unterstützung bestehender Aktionen diskutiert.

Der zweite große Diskussionspunkt für das Agenda-Programm 2019 war der Versuch, möglichst viele regionale ATORG-Treffen wie das in NRW zu organisieren und zu fördern. Nach den Erfahrungen des letzten Jahres wurde festgestellt, dass diese Veranstaltung einen großen Nutzen für das Kennenlernen und die Stärkung der kollaborativen und sozialen Beziehungen zwischen ATORG-Zweigen desselben Bundeslandes oder von geografisch nahe gelegenen Bundesländern mit sich bringt und auch die Möglichkeit bietet, neue ehrenamtliche Mitglieder aus den Reihen der jungen Leute, die an dieser Art von regionalen Treffen teilnehmen, zu gewinnen und zu integrieren. Diesem Modell folgend wird vorgeschlagen, solche Treffen im nächsten Jahr auch in anderen Teilen Deutschlands, wie z.B. in Baden-Württemberg, zu initiieren.

Zu guter Letzt wurden Teambuilding-Aktivitäten besprochen und auf die Agenda für das nächste Jahr gesetzt, um das zwischenmenschliche Kennenlernen der ATORG-Organisatoren zu verbessern. So wurde ein Treffen im Sommer 2019 in Iasi, Rumänien, zur organisatorischen Teambildung und internen Kommunikation vereinbart.

In diesem zweiten Teil wurden die Rückmeldungen der ATORG-Jahrestagung Nürnberg 2018 vorgestellt. Bei der Analyse der Rückmeldungen wurde eine sehr positive Aufnahmebereitschaft der Teilnehmer für diese Veranstaltung festgestellt, die zu einem Symbol für die ATORG-Aktivität geworden ist. Gleichzeitig wurde beobachtet, dass es Jahr für Jahr eine steigende Teilnahmequote von jungen Menschen bis 20 Jahren gibt. Als Ergebnis wurde eine bestimmte Methode zur Durchführung intensiverer Aktivitäten mit spirituellem oder kulturellem Charakter und gruppenspezifischem Thema diskutiert. So wird für künftige Jahrestreffen versucht, das Treffen verzweigter zu gestalten, und die Bildung einer Gruppe für Jugendliche im Alter von 12-20 Jahren wird in Erwägung gezogen. Je nach Anzahl der teilnehmenden Kinder werden diese natürlich auch berücksichtigt, so dass sie in das Programm des ATORG-Jahrestreffens aufgenommen werden, wie es in diesem Jahr bei ATORG Nürnberg 2018 für sie organisiert wurde. Eine Methode zur engeren Zusammenarbeit zwischen Priestern und ATORG wurde ebenfalls diskutiert und vorgeschlagen. Am Ende des Treffens wurden die Aufgaben der einzelnen ATORG-Organisatoren neu definiert und die ATORG-Agenda für 2019 vereinbart.

Das Programm des Tages endete mit der Teilnahme am Vespergottesdienst im Kirchenzentrum in München, zelebriert von Seiner Eminenz Bischof Sofian, gefolgt von der Konferenz "Mutter, ich werde erwachsen, was tust du?", gehalten von Pfr. Lekt. univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache von der Fakultät für Orthodoxe Theologie, "Alexandru Ioan Cuza" Universität von Iași.

Am nächsten Tag, Sonntag 18.11.2018, nahmen die Organisatoren von ATORG zusammen mit den Gläubigen des Kirchenzentrums in München an der Heiligen Messe teil, die von Seiner Eminenz Bischof Sofian zelebriert wurde. Die Diakone Adrian Sorin Mihalache (Gastredner), Teodor Tăbuș (Köln) und George Țapciuc (München) waren ebenfalls anwesend. Der Gastredner trug das Lehrwort der gelesenen Evangeliumsperikope vor (Das Gleichnis vom reichen Mann, dessen Zarin fruchtbar war, Lukas 12, 16-21). Nach dem Abschluss des Gottesdienstes folgte das Mittagessen. Während des Mittagessens wurde der Vizepräsident von ATORG-Deutschland, Deacon. Teodor Tăbuș präsentierte zusammen mit den ATORG-Organisatoren die Zusammenfassung und die Ergebnisse des Treffens Seiner Eminenz Bischof Sofian. Die Diskussion endete mit einigen ermutigenden Gedanken von Pater Kentenich. Lekt. univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache sowie von Seiner Eminenz Bischof Sofian.

Das Treffen der ATORG-Organisatoren endete mit einer optionalen Aktivität, dem Besuch von München.

Autor: Cosmina-Teodora Răhăianu